COWTrack Projektet

COWTrack er et samarbejde mellem Lyngsoe Systems, GS1 og Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. COWTrack er støttet økonomisk af GUDP.

kontakt vedr. faglige spørgsmål til projektet:
Peter Thorup Thomsen, seniorforsker
Tlf.: (+45) 87 157 834
E-mail: PeterT.Thomsen[at]agrsci.dk

 

kontakt vedr. forretningsmæssige spørgsmål til projektet:
Keld Ole Nielsen, Director Business Development
Tlf.: (+45) 96 980 980
Email: KON[at]lyngsoesystems.com

 

Projektets formål

Besætningsstørrelsen i dansk mælkeproduktion er mere end fordoblet i løbet af de sidste 10 år og
antallet af mandetimer pr. ko er faldet markant. Løsdriftsstalde er aktuelt den helt dominerende
opstaldningsform ikke blot i Danmark, men i store dele af verden. I Danmark er andelen af køer, som opstaldes i løsdriftsstalde, steget fra 75 % i 2004 til 88 % i 2009. Denne udvikling forventes at
fortsætte, idet opstaldning af malkekøer i løsdriftsstalde bliver et lovkrav fra 2022.
Det er svært at overvåge den enkelte kos adfærd i løsdriftsstalde. Foderet i løsdriftsstalde bliver
anbragt på et fælles foderbord, som alle køer i stalden har fri adgang til. Det er derfor umuligt at
overvåge den enkelte kos foderoptagelse. Produktionssygdomme hos malkekøer udgør et betydeligt problem - både økonomisk og dyrevelfærdsmæssigt. Køers ædeadfærd kan være en vigtig tidlig indikator for en række forskellige sygdomme.

Målet med COWTrack er at udvikle et system, som automatisk kan overvåge malkekøers adfærd ved hjælp af kontinuerte registreringer af koens aktivitet og tid ved foderbordet. Køer med en unormal adfærd kan således udpeges automatisk. Denne viden kan dernæst udnyttes til rettidig håndtering af køer, som er på vej til at blive syge, så de undgår alvorlige produktionstab og nedsat dyrevelfærd.